fbpx

+3153 2340035

Bel voor informatie

Kalimantanstraat 27

7212 BS Enschede

Privacyverklaring

Renovliestotaal respecteert de privacy van de bezoekers van haar website in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over bescherming en persoonsgegevens kunt u terecht op de website van autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking Systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enigste versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook”De website’): www.renovliestotaal.nl
 2. Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens(‘hierna ook:’De Beheerder’): renovliestotaal, gevestigd te Toekomststraat 198 , 7521 CM Enschede , KvK nummer 73058041

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website als ook de gegevens en informatie die erop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden dan wel voor enige commerciële aanbieding en in het
bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animaties) plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook de technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op de website zijn
gebruikt zijn beschermt bij wet door intellectuele eigendomsrechten. iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook van het geheel of slechts een onderdeel ervan moet inbegrip van de technische applicaties zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enige inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 - Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen de het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is  met de nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet.
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te voeren.

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. de wijze waarop de verbinding zoekt met de website is
uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de website en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
 • De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die uzelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

  Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen

Artikel 6 - het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door renovliestotaal. onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd met name aan de hand van een indentificator zoals naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online indentificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AGV heeft een ieder recht op inzage van de rectificatie of wissen van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via administratie@renovliestotaal.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het indienende verzoek krijgt u antwoordt op uw verzoek. afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan de termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengt.

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet – of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hem verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarvan deze persoonsgegevens mitsdien net meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van de informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien deze niet (meer) wenst te ontvangen stuurt u een mail naar het volgende adres: administratie@renovliestotaal.nl.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enige andere ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en)
oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 - Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website
  – Functionele cookies: zoals sessie – en login cookies voor het bijhouden van sessie en inloginformatie
  Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek van onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening
  beter afstemmen op de behoeften van de bezoekers va onze website. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt of van welke pc het bezoek plaatsvindt.
 3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies
  – Geen overige cookies
 4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en / of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
 5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:

http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij het aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. de rechtspraak van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bijgevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 - Contact

Voor vragen, productinformatie en informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot:
Administratie, administratie@renovliestotaal.nl